Ochrana súkromia 

+421 918 943 595

backup job agency, s.r.o.

backup job agency, s.r.o.

backup job agency, s.r.o.

backup job agency, s.r.o.

backup job agency, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov
backup jobs agency, s.r.o.

 

podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

backup jobs agency, s.r.o. sa snaží dodržiavať Vaše právo na súkromie a v maximálnej miere chrániť Vaše osobné údaje. V nižšie uvedenom texte Vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov a krokoch, ktoré podnikáme na zabezpečenie ich dostačujúcej ochrany. Prečítajte si preto prosím nasledujúce zásady.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý vymedzil účel spracúvania osobných údajov, určil podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene v informačnom systéme je spoločnosť backup jobs agency, s.r.o., so sídlom Gustava Švéniho 2794/8b, 97 101 Prievidza, IČO: 47 928 751 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 30999/R.

 

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú:

 • Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46731610. Integrovaný informačný systém riadenia HR – Recru.
 • AVENIS Pro s.r.o., Ciglianska cesta 688/26, 971 01 Prievidza, IČO: 46641882 - Newsletter/Emailing.

 

Dotknutá osoba

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú – záujemcovia o sprostredkovanie zamestnania. 

 

Súhlas dotknutej osoby

súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

 

Spracúvanie osobných údajov

Je vykonávanie operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, blokovanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa je:

 1. sprostredkovanie zamestnania

 2. cezhraničný prenos osobných údajov

 3. evidencia záujemcov o sprostredkovanie zamestnania  v informačnom systéme prevádzkovateľa

 4. Zasielanie marketingových informácii za účelom poskytnutia pracovných ponúk a iných ponúk, týkajúcich sa služieb prevádzkovateľa

 

Osobné údaje budú použité na účely vyhľadania zamestnania pre dotknutú osobu spoločnosťou backup jobs agency, s.r.o. na dobu určitú v trvaní 3 rokov. Počas tohto obdobia môže dotknutá osoba súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom prevádzkovateľ jej osobné údaje bezodkladne zlikviduje.

Doba použitia za účelom zasielania marketingových informácii s rozsahom osobných údajov: meno, priezvisko a e-mailová adresa je po dobu pokiaľ nedošlo k odvolaniu súhlasu.

 

Osobné údaje spracúvane prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom online formulára, zaslané elektronickou poštou alebo iným spôsobom a to:

 • meno, priezvisko, titul, rodinný stav, národnosť, dátum a miesto narodenia
 • adresa trvalého a prechodného bydliska
 • kontaktné údaje ako telefónne číslo a e-mailová adresa
 • údaje o vzdelaní a absolvovaných kurzoch
 • údaje o pracovných skúsenostiach
 • ostatné osobné údaje, ktoré uchádzač poskytol v rámci životopisu
 • fotografie
 • referencie a certifikáty
 • kópia cestovného pasu a občianskeho preukazu

 

Poskytovanie osobných údajov

Je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva. Osobné údaje dotknutej osoby sú prevádzkovateľom poskytované cezhranične  potenciálnym zamestnávateľom a v prípade zrealizovania sprostredkovania zamestnania i tretej strane, ktorou je Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

 

Osobné údaje musia byť:

 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi,
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia,
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Prevádzkovateľ je povinný najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať

 

Cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prezeranie webu oveľa zložitejšie.

Pre prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môže náš portál používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Nasledujúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. 

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok – výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Ak sa však rozhodnete odmietnuť všetky súbory cookie, nemusí naša stránka fungovať, ako ste boli doposiaľ zvyknutý.

 

Aké cookies používame:

 

Funkčné - potrebné cookies:

Tieto súbory cookies sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

PoskytovateľNázov cookiesŽivotnosť
backup-jobs.com cpnb_cookiesSettings 365 dní
backup-jobs.com {náhodný alfanumerický názov} koniec relácie
backup-jobs.com {náhodný alfanumerický názov} koniec relácie

 

Analytické cookies: 

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Súbory cookies tretích strán

Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA spracovávané v súlade s pravidlami Ochrany súkromia dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=sk#nosharing. 

 

PoskytovateľNázov cookiesŽivotnosť
Google Inc. _ga 365 dní

 

Práva dotknutej osoby

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

Právo na informácie

 • Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

Právo na opravu

 • Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje alebo doplnili neúplne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na vymazanie

 • Súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý ste nám poskytli je odvolateľný. Ako dotknutá osoba ste oprávnená nás požiadať o zmazanie svojich osobných údajov. Žiadosť o vymazanie Vašich osobných údajov môžete zaslať na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Právo na sťažnosť

 • Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili Vaše práva, žiadame Vás, aby ste nás pre objasnenie kontaktovali. Samozrejme máte tiež právo sťažovať podať dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Radi vám odpovieme a pomôžeme.

 

V Prievidzi, dňa 24.05.2018
backup jobs agency, s.r.o.